NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj

Posjet OŠ Bistra
9 travnja, 2019
Dani predškolskog odgoja Čakovec 2019
15 travnja, 2019
Posjet OŠ Bistra
9 travnja, 2019
Dani predškolskog odgoja Čakovec 2019
15 travnja, 2019

Dječji vrtić Kapljica, Potočna 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 03.04.2019. godine objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelj

na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja (komplikacije u trudnoći), rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/07, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) za radno mjesto odgojitelja može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU DJEČJEG VRTIĆA
u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića
(s naznakom – prijava za natječaj)

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak – izdane nakon objave natječaja)
– vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– životopis.

O ishodu natječaja dječji vrtić će izvijestiti kandidate u roku osam dana od dana donošenja Odluke.

Natječaj vrijedi od 10.04.2019. do 18.04.2019. godine.

                                                                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                                                                  Carmen-Ankica Ljubić