Odluka o izmjeni i dopuni odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonom. cijene programa ranog i predšk.odg. i obraz.djece u DV kojeg je osnivač Općina Bistra te mjerilima za utvđivanje visine sufin.cijene