Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u DV Kapljica kojeg je osnivač Općina Bistra te mjerilima za utvrđivanje visine sufinanciranja cijene programa